top of page
Ban Chang1.png

ค่าย YMCA บ้านฉาง (Adventure & Leadership camp)

        กว่า 60 ปี สมาคมไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ ดำเนินการจัดค่ายเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ได้เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตทั้งผู้ที่เข้าร่วมค่ายและอาสาสมัครผู้นำเยาวชน เรามุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ แก่เยาวชนที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกชาติ ศาสนาและฐานะ เยาวชนที่ได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายของสมาคมฯ จะสามารถตระหนักถึงคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความภาคภูมิใจในตนเอง ได้รับการฝึกฝนความเป็นผู้นำและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และเป็นเยาวชนที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ ค่ายบ้านฉางมีพื้นที่กว้างขว้างกว่า 100 ไร่่ ในการทำกิจกรรมค่ายพักแรมและเป็นสถานที่พัฒนาเยาวชนแบบองค์รวม ตามที่สมาคมฯ ได้ดำเนินการจัดค่ายเป็นเวลายาวนาน ดังนั้นกิจกรรมค่ายบ้านฉางจึงมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง อาทิ เพลงนันทนาการ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมฐานผจญภัย ฐานยิงธนู ฐานรอก ฐานโรยตัว ฐานปีนผาจำลอง เป็นต้น ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่า สมาคมฯ มีความพร้อมในการให้บริการด้านการพัฒนาเยาวชนได้ครบองค์รวมโดยแท้จริง

รายละเอียดการรับสมัคร

  • สำหรับน้องๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 7 – 15 ปี

สิ่งที่เยาวชนจะได้รับจากการเข้าค่าย

  • เด็กๆ จะได้รับประสบการณ์เข้าค่ายพักแรม ได้เข้าฐานกิจกรรมที่สนุกที่สุด (Adventure) ฐานรอก ฐานโรยตัว ฐานเรือ ฐานปีนผา ฐานยิงธนู การเดินไกล กิจกรรมบนชายหาด กิจกรรมรอบกองไฟ กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์เป็นต้น

  • ได้รับการฝึกฝนความกล้าหาญและความเป็นผู้นำ (Leadership)

  • มีความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem) 

  • ความพยายาม กล้าเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ (Growth Mindset) 

  • ตระหนักถึงคุณค่าในตนเองและผู้อื่น (Self-awareness)

  • การกล้าแสดงออกในทางที่ถูกและมีสัมมาคารวะ

  • ฝึกระเบียบวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น

 ติดต่อสอบถามได้ที่

Tel.0915995452      Line : ymca.bangkok      Facebook: ymca.bangkok

ตารางกิจกรรม

7.png
bottom of page