ค่าย YMCA บ้านฉาง

              สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ เป็นองค์กรคริสเตียนที่มุ่งมั่นพัฒนาเยาวชนทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ แก่เยาวชนที่จะสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกชาติ ศาสนาและฐานะ เยาวชนที่ได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมค่ายของสมาคมฯ จะสามารถตระหนักถึงคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีความภาคภูมิใจในตนเอง ได้รับการฝึกฝนความเป็นผู้นำและการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และเป็นเยาวชนที่ดีต่อสังคมและประเทศชาติ  

             กว่า 60 ปี สมาคมไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ ดำเนินการจัดค่ายเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ได้เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตทั้งผู้ที่เข้าร่วมค่ายและอาสาสมัครผู้นำเยาวชน ค่ายบ้านฉางมีพื้นที่กว้างขว้างกว่า 100 ไร่่ ในการทำกิจกรรมค่ายพักแรมและเป็นสถานที่พัฒนาเยาวชนครบองค์รวม กิจกรรมค่ายบ้านฉางมีความเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง อาทิ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมฐานผจญภัย ฐานยิงธนู ฐานรอก ฐานโรยตัว ฐานปีนผาจำลอง ทำให้มั่นใจได้ว่า สมาคมฯ มีความพร้อมในการให้บริการด้านนี้โดยแท้จริง

              ปัจจุบัน ค่ายบ้านฉางเปิดให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป องค์กรต่างๆ ที่ต้องการใช้สถานที่ สามารถใช้บริการสำหรับจัดค่าย โดยทางค่ายมีบริการต่างๆ ให้บริการอย่างครบวงจร ทั้งที่พัก อาหาร ฐานกิจกรรม วิทยากร รวมถึงกิจกรรมงานอีเว้นท์ งานเลี้ยง งานแต่งงาน ฯลฯ

ค่าย Leadership & Adventure camp
1.png

รายละเอียดการรับสมัคร

เปิดรับจำนวน

  • 50 คน ( social distancing )

  • สำหรับน้องๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 7 – 15 ปี

สิ่งที่เยาวชนจะได้รับจากการเข้าค่าย

  • ประสบการณ์เข้าค่ายพักแรม ได้เข้าฐานกิจกรรมที่สนุกที่สุด (Adventure)

  • ได้รับการฝึกฝนความกล้าหาญและความเป็นผู้นำ (Leadership)

  • มีความภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) 

  • ความพยายาม กล้าเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ (Growth Mindset) 

  • ตระหนักถึงคุณค่าในตนเองและผู้อื่น (Self-awareness)

  • การกล้าแสดงออกในทางที่ถูกและมีสัมมาคารวะ

  • มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมากขึ้น 

ราคา 5,500 บาท/คน

***โปรโมชั่นวันนี้หากท่านสมัคร

           - 2 ค่าย (ค่ายบ้านฉาง และ ค่ายภาษาอังกฤษบ้านฉาง) รับส่วนลด " 500 บาท / คน "

           - ค่ายที่ 3 (ค่ายบ้านฉาง ค่ายภาษาอังกฤษบ้านฉาง และค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)

                       รับส่วนลด " 800 บาท / คน "

 ติดต่อสอบถามได้ที่

Tel.0915995452      Line : ymca.bangkok      Facebook: ymca.bangkok

 

ตารางกิจกรรม

30415099_1882510388707831_5954839256730959872_o.jpg