top of page
English Ban Chang camp
4.png

รายละเอียดการรับสมัคร

เปิดรับจำนวน

  • 40 คน ( social distancing )

  • สำหรับน้องๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 7 – 15 ปี

สิ่งที่เยาวชนจะได้รับจากการเข้าค่าย

  • ได้เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาโดยผ่านกิจกรรม

  • มีทัศนะคติและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น

  • มีความกล้าแสดงออก (Assertiveness)

  • ประสบการณ์เข้าค่ายพักแรม ได้เข้าฐานกิจกรรมที่สนุกที่สุด (Adventure)

  • ได้รับการฝึกฝนความเป็นผู้นำ (Leadership)

  • มีความภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) 

  • ความพยายาม กล้าเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ (Growth Mindset) 

ราคา 6,900 บาท/คน

***โปรโมชั่นวันนี้หากท่านสมัคร

           - 2 ค่าย (ค่ายบ้านฉาง และ ค่ายภาษาอังกฤษบ้านฉาง) รับส่วนลด " 500 บาท / คน "

           - 3 ค่าย (ค่ายบ้านฉาง ค่ายภาษาอังกฤษบ้านฉาง และค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)

                       รับส่วนลด " 800 บาท / คน "

 ติดต่อสอบถามได้ที่

Tel.0915995452      Line : ymca.bangkok      Facebook: ymca.bangkok

ตารางกิจกรรม

ตารางค่าย Eng Ban Chang.png
bottom of page