ค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม

5.png

รายละเอียดการรับสมัคร

เปิดรับจำนวน

  • 50 คน ( social distancing )

  • สำหรับน้องๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 7 – 15 ปี

สิ่งที่เยาวชนจะได้รับจากการเข้าค่าย

  • ประสบการณ์เข้าค่ายพักแรม ได้เข้าฐานกิจกรรมที่สนุกที่สุด (Adventure)

  • ได้รับการฝึกฝนความเป็นผู้นำ (Leadership)

  • มีความภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) 

  • ความพยายาม กล้าเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ (Growth Mindset) 

  • การกล้าแสดงออกในทางที่ถูกและมีสัมมาคารวะ

  • มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมากขึ้น 

  • สังคมเพื่อนคุณภาพ

ราคา 5,500 บาท/คน

***โปรโมชั่นวันนี้หากท่านสมัคร

           - 2 ค่าย (ค่ายบ้านฉาง และ ค่ายภาษาอังกฤษบ้านฉาง) รับส่วนลด " 500 บาท / คน "

           - ค่ายที่ 3 (ค่ายบ้านฉาง ค่ายภาษาอังกฤษบ้านฉาง และค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม)

                       รับส่วนลด " 800 บาท / คน "

 ติดต่อสอบถามได้ที่

Tel.0915995452      Line : ymca.bangkok      Facebook: ymca.bangkok

 

ตารางกิจกรรม

ตารางค่าย Green camp.png
กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม (11).jpg
กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม (20).jpg
กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม (10).jpg
กิจกรรมค่ายสิ่งแวดล้อม (13).jpg