ค่าย YMCA บ้านฉาง

              สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ เป็นองค์กรคริสเตียนที่มุ่งมั่นในด้านการพัฒนาเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย สังคม และจิตวิญญาณ ให้เยาวชนทุกคนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ อย่างเท่าเทียมกันโดยไม่แบ่งแยก ศาสนา และฐานะ กว่า 60 ปี ที่สมาคมไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ ดำเนินการจัดค่ายเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง ได้เสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตให้กับ ทั้งผู้ที่เข้าร่วมค่าย

และอาสาสมัครผู้นำเยาวชน โดยมีพื้นที่ในการทำกิจกรรมค่ายพักแรมเป็นของตัวเอง กิจกรรมฐานผจญภัย อาธิ ยิงธนู รอก โรยตัว ปีนผาจำลองทำให้มั่นใจได้ว่า สมาคมไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ มีความพร้อมในการให้บริการ ในด้านนี้อย่างแท้จริง

 

             ในปัจจุบัน ค่ายบ้านฉางเปิดให้บริการสำหรับบุคคลทั่วไป องค์กรต่างๆ ที่ต้องการใช้สถานที่สามารถใช้บริการสำหรับจัดค่ายได้ โดยทางค่ายมีบริการต่างๆ ให้บริการอย่างครบวงจร ทั้งที่พัก อาหาร ฐานกิจกรรม วิทยากร รวมถึงกิจกรรมเช่นงานเลี้ยง งานแต่งงานอีกด้วย

รายละเอียดการรับสมัคร

จำนวนเปิดรับสมัคร

  • 40 คน ( social distancing )

กลุ่มเป้าหมาย

  • สำหรับน้องๆ ที่มีอายุตั้งแต่ 7 – 15 ปี

ผลที่เด็กจะได้รับจากการมาค่าย

  • ประสบการณ์เข้าค่ายค้างคืนที่สนุกที่สุด 

  • ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self Esteem) 

  • ความพยายาม กล้าเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ (Growth Mindset) 

  • การกล้าแสดงออกในทางที่ถูก และมีสัมมาคารวะ

  • มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่นมากขึ้น 

  • สังคมเพื่อนคุณภาพ

ราคา 5,500 บาท

ตารางกิจกรรม