P4071353.JPG

ค่ายกลางวัน "Be kind to everyone" 

วันที่ 21-25 มีนาคม 2022

         ค่ายกลางวัน Day camp สำหรับน้องๆที่มีอายุระหว่าง 5-10 ปี ในหัวข้อ "Be kind to everyone"  3,500 บาท/คน

โดยวิทยากรมืออาชีพและทีมงานสมาคมฯ YMCA กรุงเทพฯ" 

 

                         

P1010003.JPG
P1010161.JPG
E04160A5-D6A8-4D49-9FD2-57A0C50509CE.jpg
DSCF1384.JPG
174182540_1787556188092437_5345419445179287926_n.jpg
88241812_1438012546380138_3000878333861822464_n.jpg

สิ่งที่เยาวชนจะได้รับจากการเข้าค่ายในครั้งนี้

1. เยาวชนจะได้เรียนรู้ทักษะชีวิตความผ่านกิจกรรม (Growth Mindset)

2. เยาวชนได้เรียนรู้จักตนเองและผู้อื่นมากขึ้น (Self-awareness)

3. เยาวชนได้ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม (Interaction)

4. เยาวชนมีความกล้าแสดงออกและความภาคภูมิใจในตนเอง (Assertiveness)

5. เยาวชนได้เห็นถึงคุณค่าในตนเอง (Self-esteem)

***โปรโมชั่นวันนี้หากท่านสมัคร

           - 2 ค่าย (ค่ายกลางวัน และ ค่ายภาษาอังกฤษ) รับส่วนลด " 300 บาท / คน "

           - ค่ายที่ 3 (ค่ายบ้านฉาง หรือ ค่ายภาษาอังกฤษบ้านฉาง หรือค่ายสิ่งแวดล้อม)

                       รับส่วนลดเพิ่มอีก " 500 บาท / คน "

 ติดต่อสอบถามได้ที่

Tel.0915995452      Line : ymca.bangkok      Facebook: ymca.bangkok

 

ตารางกิจกรรม

ตารางค่าย Day camp.png

ค่ายภาษาอังกฤษ
 

วันที่ 28-31 มีนาคม 2022

      ค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับน้องๆที่มีอายุระหว่าง 5-10 ปี

ราคาเพียง 4,300 บาท/คน โดยวิทยากรเจ้าของภาษาและทีมงานจากโรงเรียนสถาบันสอนภาษาที่มีประสบการณ์ด้านการสอนเด็กและเยาวชนกว่า 10 ปี

สิ่งที่เยาวชนจะได้รับจากการเข้าค่ายในครั้งนี้

1. เยาวชนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกสนาน

2. เยาวชนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (กับเจ้าของภาษา)

3. มีทัศนะคติเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ดียิ่งขึ้น

4. มีความกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

5. ได้เรียนรู้จักความภาคภูมิใจในตนเอง

6. ได้เรียนรู้จักคุณค่าในตนเอง

***โปรโมชั่นวันนี้หากท่านสมัคร

           - 2 ค่าย (ค่ายกลางวัน และ ค่ายภาษาอังกฤษ) รับส่วนลด " 300 บาท / คน "

           - ค่ายที่ 3 (ค่ายบ้านฉาง หรือ ค่ายภาษาอังกฤษบ้านฉาง หรือค่ายสิ่งแวดล้อม)

                       รับส่วนลดเพิ่มอีก " 500 บาท / คน "

 ติดต่อสอบถามได้ที่

Tel.0915995452      Line : ymca.bangkok      Facebook: ymca.bangkok

 

ตารางกิจกรรม

ชั้นเรียนรวีวารศึกษา.png
กิจกรรมค่ายกลางวัน (18).jpg
กิจกรรมค่ายกลางวัน (13).jpg
กิจกรรมค่ายกลางวัน (12).jpg
messageImage_1614821496463.jpg

Let's have fun together!