P4071353.JPG

YMCA Day camp
English camp/นักลงทุนตัวจ้อย

Date 18-28 October 2022

(ไป-กลับ หยุดเสาร์อาทิตย์)

      ค่ายกลางวันสำหรับน้องๆที่มีอายุระหว่าง 5-10 ปี

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมเยาวชนและผู้ให้คำปรึกษาเด็ก 

สต๊าฟเจ้าของภาษาและทีมงานสมาคม YMCA กรุงเทพฯ

Aj.Karrie Ka Yee Wong

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมเยาวชนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

สิ่งที่เยาวชนจะได้รับจากการเข้าค่ายในครั้งนี้

1. เยาวชนได้รู้จักตัวเองมากขึ้นผ่านกิจกรรมการเรียนรู้

2. เยาวชนได้มีความภาคภูมิใจในตนเองและเห็นคุณค่าในตัวเอง

3. เยาวชนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมสนุกสนาน

4. เยาวชนได้เรียนรู้และมีประสบการณ์การสื่อสารภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น (กับเจ้าของภาษา)

5. มีทัศนะคติเกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ดียิ่งขึ้น

6. มีความกล้าแสดงออกในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

***โปรโมชั่นวันนี้หากท่านสมัคร

           - 2 ค่าย รับส่วนลด " 400 บาท / คน "

           - 3 ค่าย รับส่วนลด " 800 บาท / คน "

 ติดต่อสอบถามได้ที่

Tel.0915995452      Line : ymca.bangkok      Facebook: ymca.bangkok

 

ตารางกิจกรรม

Let's have fun together!