top of page
Search
  • Writer's pictureYmca Thailand

เสวนา "อนาคตค่าย YMCA เพื่อการพัฒนาเยาวชน"

ในวันที่ 22 สิงหาคม ค.ศ. 2019 (ครบรอบ 112 ปี YMCA กรุงเทพฯ)  สมาคม YMCA กรุงเทพฯ จัดงานเสวนาในหัวข้อ "อนาคตค่าย YMCA เพื่อการพัฒนาเยาวชน" โดย 4 วิทยากร ผู้มีประสบการณ์ อย่างยาวนานในการพัฒนาเยาวชน

1.อ. เกื้อ แก้วเกตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านค่ายพักแรมและกิจกรรมเยาวชน , อดีต ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม YMCA

2.ศ.นพ.พนม เกตุมาน ที่ปรึกษางานกิจการนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ,อดีตผู้นำค่าย YMCA

3.อ.ทวีชัย เติมคุณานนท์ อดีตเลขาธิการ สมาคม YMCA กรุงเทพฯ

4.อ.รวี บัวเย็น รักษาการเลขาธิการ สมาคม YMCA กรุงเทพฯ

ดำเนินรายการโดย น.ส.จิตรจรรยา เพิ่มภัทร


62 views0 comments
bottom of page