top of page
Search
  • Writer's pictureYmca Thailand

โครงการปันรัก (Love project)

Updated: Feb 5, 2020

      สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนที่เป็นผู้นำในการบุกเบิกงานด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทยมาตั้งแต่ ค.ศ. 1919 ใน ปีค.ศ. 2017  สมาคม ไว.เอ็ม.ซี.เอ. กรุงเทพฯ ได้ริเริ่มดำเนินการโครงการ “ปันรัก” ในช่วงนำร่อง

การดำเนินงานโครงการนำร่องมีเป้าหมายเพื่อแสวงหารูปแบบการทำงานและริเริ่มกิจกรรมโดยการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับกลุ่มเด็กและเยาวชนและองค์กรพันธมิตรกลุ่มเป้าหมายของโครงการเป็นเด็กและเยาวชน ในชุมชนคลองเตยและเด็กในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

         การเริ่มต้นการทำงานได้ผลสำเร็จตามเป้าหมายดีมาก การขอนักศึกษาฝึกงานจาก มหาวิทยาลัยคริสเตียนก็ได้รับความร่วมมือที่ดีจากมหาวิทยาลัย ช่วงนำร่องนี้เน้นในเรื่องการวางโครงการ การเชื่อมความสัมพันธ์ทั้งจากสมาคม เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เยาวชน และครอบครัว เพื่อวางแผนต่อยอดการทำงานในอนาคต ทั้งยังมีหน่วยงานเอกชน และผู้สนใจให้การสนับสนุนทั้งด้านการเงิน และด้านกิจกรรม จนสามารถขยายกลุ่มเป้าหมายในชุมชนคลองเตย จนทำให้เดือนธันวาคม ค.ศ. 2019 สามารถจัดงานคริสต์มาสร่วมกับชุมชนได้เป็นครั้งแรก แสดงให้เห็นความสัมพันธ์อันดีของโครงการและชุมชน

ในส่วนของสถานสงเคราะห์ก็สามารถขยายฐานของเด็กและเยาวชนที่ได้ประโยชน์จากโครงการปันรัก ไม่เพียงแต่ในสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ แต่เพิ่มอีก 3 แห่งในปีนี้ คือสถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี, สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง และสถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดระยองอีกด้วย189 views0 comments
bottom of page